photo 1966FenderBassVSunburst018.jpg
 photo 1966FenderBassVSunburst024.jpg photo 1966FenderBassVSunburst027.jpg photo 1966FenderBassVSunburst029.jpg photo 1966FenderBassVSunburst030.jpg photo 1966FenderBassVSunburst032.jpg photo 1966FenderBassVSunburst035.jpg photo 1966FenderBassVSunburst037.jpg photo 1966FenderBassVSunburst040.jpg photo 1966FenderBassVSunburst041.jpg photo 1966FenderBassVSunburst045.jpg photo 1966FenderBassVSunburst050.jpg photo 1966FenderBassVSunburst053.jpg photo 1966FenderBassVSunburst056.jpg photo 1966FenderBassVSunburst057.jpg photo 1966FenderBassVSunburst005.jpg photo 1966FenderBassVSunburst007.jpg photo 1966FenderBassVSunburst009.jpg photo 1966FenderBassVSunburst014.jpg